Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej
im. “Inki” Danuty Siedzikówny
w Wągrodnie

Szkoła Podstawowa im. “Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa im. “Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Stenzel-Chomiak.
 • E-mail: szkola.wagrodno@onet.eu
 • Telefon: 606311995

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. “Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie
 • Adres: Szkoła Podstawowa im. “Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie
  Wągrodno 35, 59-243 Ruja
 • E-mail: szkola.wagrodno@onet.eu
 • Telefon: 76 858 03 12

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Szkoła Podstawowa im. “Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie znajduje się w dwóch odrębnych budynkach:

1) budynek A – Wągrodno 35

2) budynek B – Ruja 60-61

Obwód szkoły stanowią wsie: Brennik, Dzierżkowice, Janowice, Komorniki, Lasowice, Polanka, Rogoźnik, Ruja, Strzałkowice, Tyniec Legnicki, Usza, Wągrodno.

Wągrodno 35 opis architektoniczny:

 • Stan architektoniczny budynku A Szkoły Podstawowej im. ?Inki? Danuty Siedzikówny w Wągrodnie nie zapewnia dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami, które zostały wymienione w art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.)

Ruja 60-61 opis architektoniczny:

 • Stan architektoniczny budynku B Szkoły Podstawowej im. ?Inki? Danuty Siedzikówny w Wągrodnie nie zapewnia dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami, które zostały wymienione w art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. 2019 poz. 1696 z późn. zm.).

Wyjątkiem jest:

 • Podjazd dla osób niepełnosprawnych mieszczący się przy wejściu od strony Orlika
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze
 • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Udogodnienia wynikające z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 848 UdC), która mówi o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych zostały częściowo zamieszczone na szkolnej stronie internetowej www.spwagrodno.pl dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Funkcja dla osób niepełnosprawnych (ikona znajduje się po prawej stronie ekranu) posiada następujące narzędzia dostępności:

 • Powiększenie tekstu
 • Pomniejszenie tekstu
 • Skalę szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Jasne tło
 • Podkreślenie linków
 • Czytelna czcionka
 • Reset

Strona internetowa szkoły zawiera odwołanie do Biuletynu Informacji Publicznej, która jest dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Inne informacje i oświadczenia

W przyszłości mamy nadzieję, że uda się poszerzyć dostępność dla osób niepełnosprawnych w naszej szkole, która wynika z w/w ustawy.