Informacja dla Uczniów i Rodziców

INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Informacja dla uczniów i rodziców dotycząca kształcenia na odległość w czasie ograniczenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie od 25 marca do 11 kwietnia 2020 roku.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

W czasie ograniczenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych uczniowie Szkoły Podstawowej
w Wągrodnie będą realizować zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego oraz poczty elektronicznej oraz innych, uzgodnionych z nauczycielami i wychowawcami formach (w tym on-line).

Nauczyciele będą przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego za pomocą:

  • dziennika elektronicznego,
  • poczty elektronicznej,
  • strony internetowej szkoły,
  • portali społecznościowych,
  • aplikacji Messenger,
  • platformy edukacyjnej.

Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad:

Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy od dnia 25 marca 2020 roku. znajdującym się w e-dzienniku i na stronie internetowej szkoły. Opracowany przez nauczycieli tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględnia między innymi równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

KLASY I – III

Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego będą przekazywać informacje, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować w ramach nauczania w domu. Informacja będzie na przykład dotyczyć tego, jakie fragmenty podręcznika lub strony ćwiczeń powinno dziecko wypełnić lub przeczytać pod nadzorem rodzica.

KLASY IV – VIII

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego, będą przekazywać informacje, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz adres mailowy, na który należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje, itp. będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu. Będą też umawiać się z uczniami szczególnie klas starszych na lekcje on-line.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego, pocztą elektroniczną będą przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego, wspierać uczniów, odpowiadać na pytania zarówno uczniów jak i rodziców.

Uczniów proszę o: regularne zapoznawanie się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców oraz realizację zadań wskazanych przez rodziców w uzgodnieniu z Waszymi Nauczycielami. Pracujcie systematycznie. Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa w sieci.

LOGOWANIE SIĘ NA E-DZIENNIKU BĘDZIE PODSTAWĄ OBECNOŚCI UCZNIA NA LEKCJI!

Rodzice proszeni są o: regularne przeglądanie informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły. Prosimy rodziców o nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań i poleceń oraz o bieżącą współpracę z wychowawcą.

Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez: nauczyciela, a także tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

W przypadku przedszkoli i uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej wychowawcy poinformują rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Pozdrawiam

mgr Joanna Stenzel-Chomiak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wągrodnie