Zasady oceniania

 SZANOWNI RODZICE I UCZNIOWIE

Proszę o zapoznanie się z zasadami kształcenia na odległość i instrukcją dla rodzica, obowiązującymi od dn. 25 marca 2020 r.
W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny z nauczycielem danego przedmiotu lub wychowawcą klasy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły.

Joanna Stenzel-Chomiak
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wągrodnie.


ANEKS DO WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA
Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Na podstawie art.30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. ? Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.1148, z późn. zm.)

1) Zgodnie z przytoczonym wyżej Rozporządzeniem MEN od 25 marca 2020 r do odwołania szkoła została zobowiązana do wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.
2) W związku z powyższym podstawowym komunikatorem z uczniami i rodzicami w Szkole Podstawowej  w Wągrodnie będzie dziennik elektroniczny. Nauczyciele mogą również wspomagać się innymi formami kontaktu (telefon, komunikatory społecznościowe, etc.).
3) Nauczyciele, uwzględniając obecne warunki pracy, zobowiązani są do zmodyfikowania programów wychowania przedszkolnego oraz programów nauczania uwzględniając:
    a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
    b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
    c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego          w ciągu dnia,
    d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
    e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
Treści pominięte z planów nauczania należy odnotować.
4) Od dnia 25 marca 2020 r. e-lekcje będą realizowane przez nauczycieli  zgodnie z dziennym planem lekcji danej klasy.
5) Ilość materiału powinna być proporcjonalna do ilości godzin w planie lekcji i dostosowana do możliwości uczniów.
6) E-lekcje powinny być oparte na materiałach przygotowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem podręcznika, ćwiczeń, innych materiałów i stron proponowanych przez MEN, zasobów CKE, OKE, filmów, materiałów dodatkowych oferowanych przez wydawnictwa edukacyjne, w tym testów i zadań on-line.
7) Wykonane przez uczniów i przesłane nauczycielom zadania będą oceniane zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania. W przypadku niewykonania lub nieodesłania wykonanego zadania, do dziennika wpisywane będzie zero, które nie jest oceną tylko informacją o braku zadania.
8) Uczeń w terminie do dwóch tygodni jest zobowiązany do wykonania zadania, aby otrzymać ocenę.
9) Każdy uczeń, rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest do codziennego (w dniach od poniedziałku do piątku) logowania się w dzienniku elektronicznym i odczytywania wiadomości i informacji zawartych w zakładce ?zadania domowe? i ?wiadomości?. Przy korzystaniu z aplikacji uczeń może nie widzieć wiadomości, dlatego rekomendujemy logowanie w tradycyjny sposób i upewnianie się, że uczeń odebrał wiadomość.
10) Brak dostępu ucznia lub rodzica do dziennika elektronicznego i inne problemy związane z e-edukacją nauczyciele zobowiązani są zgłaszać wychowawcy. Przy powtarzających się problemach wychowawcy kontaktują się drogą elektroniczną lub telefoniczną z dyrekcją szkoły.
11) Nauczyciele codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach swojej pracy, gotowi są udzielać uczniom i rodzicom konsultacji przez służbową pocztę elektroniczną, e-dziennik lub inne komunikatory.
12) Dla uczniów, którzy nie mają komputerów, dostępu do Internetu w domu, po telefonicznym zgłoszeniu problemu w sekretariacie szkoły, będą przygotowane zadania w formie papierowej (do odbioru przy wejściu do szkoły).

INSTRUKCJA DLA RODZICA

1) Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa COVID-19 od 25 marca 2020 r do odwołania szkoły zostały zobowiązane do wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość.

2) Nauczyciele, uwzględniając obecne warunki pracy zmodyfikują programy wychowania przedszkolnego oraz programy nauczania uwzględniając:
a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

3) W związku z powyższym rodzice powinni każdego dnia w dzienniku elektronicznym od poniedziałku do piątku odczytywać informacje przekazywane przez nauczycieli w zakładkach ?zadania domowe? i ?wiadomości?.

4) Z uwagi na obecną sytuację rodzice proszeni są o:
a) zachęcanie dzieci do samodzielnej pracy i w miarę możliwości wspieranie ich (ale nie wyręczanie) w wykonywaniu zadanych prac.
b) czuwanie nad tym, by dziecko wykonywało zlecone mu zadania i postępowało zgodnie z instrukcją nauczyciela.

5) Wykonane przez uczniów i przesłane nauczycielom prace będą ocenione zgodnie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania.

6) W przypadku niewykonania lub nieodesłania wykonanego zadania, do dziennika wpisywane będzie zero, które nie jest oceną tylko informacją o braku zadania.

7) Uczeń w terminie do dwóch tygodni jest zobowiązany do wykonania zadania, aby zostało ono ocenione.

8) W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt poprzez dziennik elektroniczny z nauczycielem danego przedmiotu lub wychowawcą klasy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły.

Wszelkie pytania, uwagi, sugestie ? zapraszamy do kontaktu ? postaramy się pomóc, wesprzeć, zmotywować.

Przy zaangażowaniu ze wszystkich stron ? damy radę

Pozdrawiam serdecznie

Joanna Stenzel-Chomiak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wągrodnie

tel. 606 311 995 

DBAJCIE O SIEBIE I INNYCH