Biblioteka

BIBLIOTEKA
Szkoły Podstawowej
im. “Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie
mieści się w dwóch budynkach:

Wągrodno – budynek A (punkt biblioteczny),  oraz Ruja – budynek B

CZYNNA
w godzinach:

PONIEDZIAŁEK

09:25 : 12:05

WTOREK (WĄGRODNO – budynek A)

10:30 : 12:00

ŚRODA

11:15 : 12:00

CZWARTEK

08:35 : 10:25

Biblioteka jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów i nauczycieli. Bierze udział w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły. Są to funkcje kształcące, opiekuńcze i informacyjne związane z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami.

Biblioteka stwarza użytkownikom warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy, jej poszerzania i pogłębiania. Kształtuje kulturę czytelniczą i przygotowuje uczniów do samokształcenia.

Głównym zadaniem biblioteki Szkoły Podstawowej im. “Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie jest wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury.

Biblioteka posiada zbiory literatury pięknej, popularnonaukowej, dziecięcej, beletrystyki młodzieżowej oraz księgozbiory podręczne. Obecnie w zbiorach bibliotecznych znajduje się łącznie 5676 woluminów.

Obsługą biblioteki zajmuje się  p. A. Włodarczyk – budynki A i B. Pracownik biblioteki dba o dobrą organizację pracy w zakresie obowiązków pedagogicznych i czynności biblioteczno-technicznych. Służy pomocą w przygotowaniach do lekcji, konkursów i organizowaniu imprez szkolnych. Sam również prowadzi liczne konkursy szkolne i pozaszkolne, współpracując z bibliotekami legnickimi oraz biblioteką gminną.

Od wielu lat uczniowie szkoły brali czynny udział w konkursach organizowanych przez legnicką “Bibliotekę z Jeżem” zdobywając liczne nagrody. Promowali w ten sposób szkołę w powiecie. Bardzo dobrze układa się współpraca z biblioteką gminną w Rui. Uczniowie i nauczyciele włączają się we wszystkie rodzaje zajęć prowadzonych przez tę placówkę. Biblioteka szkolna bierze również udział w ogólnopolskiej akcji “Cała Polska czyta dzieciom”. Działaniami związanymi z tą akcją objęte są najmłodsze grupy dzieci w myśl zasady: “Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.

Celem nadrzędnym w pracy biblioteki jest podnoszenie kompetencji czytelniczych uczniów. Pozwoli to pokonywać uczniom ograniczenia i trudności związane z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym. Pracownicy biblioteki mają w tej kwestii “zielone światło” od p. dyrektor Joanny Stenzel-Chomiak.

Reasumując należy stwierdzić, że upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży jest jednym z podstawowych kierunków realizacji programu oświatowego Szkoły Podstawowej im. “Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie.