“JEDEN-ZERO DLA NIEBA” – z jasełkami poza szkołę

Na zaproszenie ks. Wiesława Złotka uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wągrodnie z budynku B w Rui przygotowani przez panie: Malwinę Skultecką i Wioletę Zielińską 19 stycznia 2020r. w Sanktuarium Męki Pańskiej w Tyńcu Legnickim wystawili bożonarodzeniową inscenizację obrazującą walkę dobra ze złem pt. “Jeden zero dla nieba”. Spotkanie w kościele zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd prowadzonym przez uczniów z budynku A w Wągrodnie pod kierunkiem pani Zofii Laszkiewicz.

Finish Reading: “JEDEN-ZERO DLA NIEBA” – z jasełkami poza szkołę

“Szkoła pamięta”

Motto: “Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”

 Józef Piłsudski (z książki “Myśli, mowy i rozkazy”)

 

Udział Szkoły Podstawowej w Wągrodnie w akcji “Szkoła pamięta”.

W dniach  18-25 października 2019r. uczniowie Szkoły  Podstawowej w  Wągrodnie z budynku A i B wzięli udział w akcji “Szkoła pamięta”.

W tym czasie udaliśmy się na trzy cmentarze: dwa w Wągrodnie i jeden w Rui, aby uporządkować bezimienne, opuszczone groby, ale również by podkreślić wartość społeczno-moralną, jaką jest obowiązek pamięci o przeszłości, a więc o zmarłych, tych bliskich, a także i tych, którzy zapisali się w historii  ogólnonarodowej i lokalnej. Uczniowie przynieśli znicze, które w atmosferze zadumy mogli zapalić na grobach. Młodzież modliła się nie tylko za bliskich zmarłych, ale także przy mogile  żołnierza II Armii Wojska Polskiego oraz w miejscu spoczynku koleżanki ze szkoły, która kilka lat temu przegrała walkę z chorobą. Pamiętała również o proboszczach miejscowej parafii pochowanych przy kościele w Rui. Szczególny wymiar miała modlitwa za nauczycieli, którzy uczyli w naszej szkole. Wspomnienia o nich zostały uczniom przekazane nie tylko przez wychowawców, ale także przez rodziców i dziadków. Podobnie o żołnierzu Wojska Polskiego z czasów II wojny światowej.

 

Na koniec  nasi uczniowie  podeszli  pod Krzyż, aby uczcić pamięć bohaterów poległych za wolność ojczyzny, przede wszystkim tych,  których miejsce pochówku nie jest znane.

W ostatnim dniu akcji 25 października  przybyliśmy   w miejsce upamiętniające bohaterów szczególnie ważnych dla naszej lokalnej społeczności. Zgromadziliśmy się przy pomniku  poświęconym żołnierzom  VIII Drezdeńskiej Dywizji Piechoty im. Bartosza Głowackiego biorącym udział w zwycięskim pochodzie nad Nysę w 1945 r. W geście szacunku dla ich dokonań zapaliliśmy znicze.

 

 

Zorganizowana akcja “Szkoła pamięta”  była  okazją, aby przybliżyć dzieciom i młodzieży zwyczaje oraz tradycje związane ze zbliżającym się świętem zmarłych, uwrażliwić ich na “potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach”, zarówno tych wielkich, jak i tych mało znanych. 

Uczniowie z zaangażowaniem wzięli udział w przedsięwzięciu. Łączymy nadzieję, iż podjęte działania wejdą na stałe do tradycji naszej szkoły.

 

List kuratora do rodziców

                                                                                               Wrocław 2019-09-16

Drodzy Rodzice!

Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek.

Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych
z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały w poszczególnych typach szkół więcej miejsc niż uczniów. Wszystkim osobom zaangażowanym w tę dwukrotnie intensywniejszą rekrutację należą się serdeczne podziękowania. Miejsc starczyło
z kilku powodów – niż demograficzny od kilkunastu lat dotykał szkoły dolnośląskie (to przyczyna najważniejsza), wygaszone zostały gimnazja w zespołach szkół, część budynków gimnazjalnych została przeznaczona na potrzeby szkół ponadpodstawowych, w niektórych szkołach zaadaptowano dodatkowe pomieszczenia. Tak jak w poprzednich latach najlepsi uczniowie dostali się do szkół pierwszego wyboru, ci ze słabszymi wynikami do szkół drugiego i trzeciego wyboru.

Z danych zebranych przez Kuratorium Oświaty od dyrektorów szkół na dzień
9 września br. wynika, że spośród 402 szkół ponadpodstawowych w 72 zajęcia dydaktyczne (lekcje) kończą się później, w 27 wcześniej niż rok temu. 82 szkoły kończą zajęcia po godzinie 16.00, wśród nich w 32 szkołach zajęcia po godz. 16.00 odbywa tylko jeden oddział i to najczęściej tylko w jednym dniu tygodnia. Wśród działających w bieżącym roku szkolnym 402 dolnośląskich szkół ponadpodstawowych wydłużona organizacja zajęć dotyczy  od 7% (28 szkół,
w których co najmniej 2 oddziały przez większość dni tygodnia kończą naukę po godz. 16.00) do 20 % (82 szkoły kończące zajęcia po godz. 16.00). W ubiegłym roku było to odpowiednio od 5% (18 z 363 działających wówczas szkół) do 16,5% (60
z 363 szkół). W ubiegłym roku 13 szkół kończyło pracę po godz. 18.00, w tym roku jest to 19 szkół. Późne kończenie zajęć dotyczy głównie szkół kształcących
w zawodach (technika, szkoły branżowe) i sportowych, a powodem jest zbyt mała liczba specjalistycznych pracowni i obiektów sportowych.

W trakcie rekrutacji część osób życia publicznego i część mediów prorokowała ?armagedon? i ?apokalipsę? w szkołach ponadpodstawowych po przyjęciu podwójnego rocznika. Te kasandryczne zapowiedzi, bałamutne w treści i histeryczne w formie nie spełniły się. Powyższe dane udowadniają, że żaden ?armagedon? ani żadna ?apokalipsa? w oświacie dolnośląskiej nie nastąpiły. Sprawdziły się za to przewidywania i zapowiedzi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

Pragnę poinformować, że Kuratoriom Oświaty monitoruje sytuację kadrową
w szkołach, przedszkolach i placówkach na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy zatrudnionych 48 tysięcy nauczycieli (od kilku lat liczba nauczycieli rośnie; rośnie liczba nauczycieli pełnozatrudnionych, maleje natomiast liczba nauczycieli niepełnozatrudnionych). Na dzień 9 września br. dyrektorzy wykazali braki
w zatrudnieniu w 365 szkołach/przedszkolach/placówkach na 3031 działających. Dyrektorzy poszukują 680 nauczycieli (136 na pełny etat, pozostałych na pojedyncze godziny). Zajęcia i stanowiska, w przypadku których najczęściej występują trudności z zatrudnieniem nauczycieli z kwalifikacjami, to przede wszystkim wychowanie przedszkolne, a także: przedmioty zawodowe, język angielski, edukacja dla bezpieczeństwa, psycholog, wychowanie do życia w rodzinie, doradca zawodowy, matematyka. Fakt, że dyrektor poszukuje nauczyciela, nie oznacza, że zajęcia nie są realizowane. Najczęściej są one prowadzone przez innych nauczycieli na zasadzie godzin ponadwymiarowych lub zastępstw. Dyrektor może też wystąpić do kuratora
o zgodę na powierzenie zajęć osobie bez wymaganych kwalifikacji (np. studentowi ostatniego roku studiów czy nauczycielowi pokrewnego przedmiotu).

Pragnę Państwu przypomnieć, że art.48 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

  1. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania.
  2. Ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko
    w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Ponadto zgodnie z art.86 Prawa Oświatowego:

  1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

  2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.

Przepisy prawa oraz prawa obywatelskie gwarantowane w Konstytucji RP nie mogą być naruszane. Prawa rodziców, którzy powierzyli kadrze pedagogicznej to co mają najcenniejszego – czyli swoje dzieci – muszą być respektowane.

Spieszę poinformować, że na konferencjach inaugurujących nowy rok szkolny 2019/2020 zwróciłem się do dyrektorów o staranny dobór osób, instytucji
i organizacji kooperujących ze szkołą oraz każdorazowe dopełnianie procedur wymaganych przez prawo. Poprosiłem o rozwagę, odpowiedzialność
i przezorność. Szkolne wspólnoty nie mogą bowiem być rozrywane przez spory, kłótnie i konflikty, w tym konflikty ideologiczne dotyczące sfery tak intymnej jak seksualność uczniów.

Warto także wiedzieć, że Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w § 14 ust.3 stanowi, że:

?Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego:

  • ustala długość przerw międzylekcyjnych;
  • organizuje przerwy w sposób umożliwiający uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły lub placówki.?

Szanowni Rodzice!

Stanowicie Państwo bardzo ważną część wspólnot złożonych z uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkoły. Proszę o częstą obecność w szkole i zainteresowanie jej sprawami. Proszę o aktywność, zaangażowanie
i wsparcie. Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 życzę Państwu, Państwa pociechom i całym społecznościom szkolnym wielu pięknych chwil, radości
i sukcesów. Wytrwałości, cierpliwości i zdrowia. Realizacji planów i spełnienia marzeń.

                                                                               Z poważaniem pozostaję

                                                                                    Roman Kowalczyk

                                                                             Dolnośląski Kurator Oświaty