Wolontariat SP Wągrodno 2018/2019

OGÓLNOSZKOLNY ZARYS DZIAŁALNOŚCI WOLONTARIACKIEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĄGRODNIE

WYCHOWANIE  DO WARTOŚCI

 

 ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 Opracowanie:

Joanna Stenzel-Chomiak

 

 

 

Wągrodno, IX 2018

 

NASZĄ DEWIZĄ SĄ SŁOWA TAKIE:

SŁUŻYĆ PRO PATRIA ET CIVITATE (Służyć Ojczyźnie i społeczeństwu)

DBAĆ O PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO,

BY  BEZPIECZNIE CZUŁO SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

 

 1. Cel realizacji działań w ramach wolontariatu

Ogólnoszkolny zarys działań wolontariackich dotyczący promowania idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży ma charakter całoroczny i realizowany będzie w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej w Wągrodnie  w ramach:

 • zgodności z polityką oświatową w zakresie:
 • kształtowania postaw i wychowania do wartości.
 • ogólnoszkolnym programem wychowawczo ? profilaktycznym szkoły.
 1. założenia organizacyjne

Działania wolontariackie mają uwrażliwiać młodzież na potrzeby innych ludzi, zachęcać do dzielenia się z osobami wymagającymi wsparcia materialnego lub też wsparcia w sferze psychicznej, emocjonalnej,  kształcić właściwe wzorce zachowań prospołecznych, a przede wszystkim uświadamiać, że nie należy pozostawać obojętnym na cierpienie i krzywdę innych, wspierać ich, czerpiąc z tego satysfakcję.

Szeroko rozumiana idea wolontariatu obejmować będzie wszelkie działania, akcje realizowane na terenie szkoły i poza nią przez uczniów i nauczycieli. Idea ta jest na stałe wpisana w działalność i tradycję naszej szkoły.

Warto też podkreślić, że członkowie koła TPD co roku czynnie uczestniczą w licznych akcjach charytatywnych w ramach działalności tej organizacji, a działające w szkole koło wolontariatu jest bardzo aktywne na terenie gminy, czego dowodem w ubiegłych latach było uhonorowanie uczniów naszej szkoły wyróżnieniem ?Pomocna dłoń ?.

Równie ważną tradycją szkoły (w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego)  jest włączanie się do lokalnych i ogólnopolskich  akcji charytatywnych. W tym zakresie uczniowie i nauczyciele corocznie podejmują liczne akcje wsparcia osób chorych na choroby przewlekłe, urodzonych z wadą genetyczną ( Zespół Downa )wymagające drogiej kuracji medycznej lub terapii,  wykazując wielkie serce i wrażliwość społeczną.

W realizację wyżej wspomnianych działań   zaangażowani będą:

 • nauczyciele przyrody i biologii
 • nauczyciele wychowania fizycznego
 • wychowawcy klas
 • opiekun szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
 • członkowie SU
 • chętni uczniowie

 

 1. cele edukacyjne

Podstawowym celem przyświecającym działaniom wolontariuszy z SP w Wągrodnie  jest rozwijanie wrażliwości i chęci niesienia pomocy potrzebującym oraz kształcenie wśród dzieci i młodzieży  postawy otwartości na potrzeby innych, empatii, służenia  osobom słabszym, niepełnosprawnym, starszym ? wdrażanie uczniów do działań o charakterze wolontariackim i uświadamianie jej problemów społeczności lokalnej, a także aktywizowanie uczniów do pracy na rzecz społeczności Gminy Ruja.

Inne cele edukacyjne zakładane przy realizacji powyższego projektu:

 • wdrażanie dzieci i młodzieży do zainteresowania sprawami społecznymi

otoczenia, w którym funkcjonuje,

 • kształcenie właściwych postaw moralnych i etycznych poprzez propagowanie
  odpowiednich wzorców do naśladowania
 • integrowanie uczniów wokół idei wolontariatu.

Wskazując cele wychowawcze projektu, jako najważniejsze, należy wyeksponować:

 • wychowanie młodzieży do wartości,
 • wskazywanie właściwych wzorców postępowania (etycznych, moralnych),
 • kształcenie umiejętności współpracy w grupie/ zespole,
 • kształcenie u uczniów inicjatywności, poczucia odpowiedzialności za powierzone im zadania oraz wrażliwości społecznej.

Inne cele edukacyjne zakładane przy realizacji powyższego projektu:

 • uświadamianie uczniom, z jakimi problemami borykają się ludzie starsi, samotni,
 • uwrażliwienie na potrzeby społeczności lokalnej (nie tylko ludzi, ale także zwierząt ? współpraca ze schroniskiem dla zwierząt w Legnicy),
 • integracja ze środowiskiem gminnym,
 • kształtowanie pozytywnego obrazu placówki i jej uczniów w społeczności lokalnej,
 • kształcenie umiejętności współpracy w grupie i przyjmowania współodpowiedzialności za powierzone zadania,
 • sprawdzenie się przez młodzież klas starszych w praktycznym działaniu (w kontakcie z różnymi grupami wiekowymi: od dzieci do dorosłych),
 • ksztowanie umiejętności nawiązywania dobrych relacji z osobami z różnych środowisk.
 1. cele wychowawcze

W naszej szkole priorytetowo tratuje się wychowanie patriotyczne oraz obywatelskie.  Wychodzimy z założenia, że współczesny młody Polak ? obywatel  – powinien znać swoje dziedzictwo kulturowe i utożsamiać się z własną Ojczyzną, regionem, w którym się wychował, dostrzegać wartość możliwości życia w wolnym
i niezawisłym państwie, stąd w szkole realizuje się liczne projekty edukacyjne
o charakterze patriotycznym i wychowawczym.

Równie ważnym aspektem działalności naszej szkoły jest wychowanie dzieci i młodzieży do wartości uniwersalnych opierających się na szacunku dla drugiego człowieka, empatii, chęci służenia pomocą społeczeństwu –  zwłaszcza osobom słabszym, starszym ? wynika to z modelu wychowania przyjętego przez szkołę, w którym priorytetem jest kształcenie tolerancji, życzliwości wobec innych, poszanowania podmiotowości drugiego człowieka i chęci aktywnego działania na rzecz innych (zwłaszcza potrzebujących, niesamodzielnych).

Młodzież klas starszych naszej szkoły, realizując projekty z zakresu wychowania obywatelskiego, uczestnicząc w wolontariacie, zdobywa podstawowe umiejętności socjologiczne i prospołeczne niezbędne w życiu każdego Polaka.

To także sprawdzian umiejętności działania w grupie, samodyscypliny, autoprezentacji i budowania właściwych relacji z otoczeniem ? czyli ? lekcja praktycznego życia, poznawania problemów społeczności lokalnej i próba włączania się w działalność na rzecz tej społeczności, dlatego uważamy, że  realizacja zadań wolontariackich, w których młodzież wychodzi poza mury szkoły i poznaje prawdziwe problemy otoczenia, ma szczególne walory wychowawcze, gdyż nie jest teorią oderwaną od otaczającego świata.

Wskazując cele wychowawcze projektu, jako najważniejsze, należy wyeksponować:

 • wychowanie młodzieży do wartości,
 • uspołecznienie uczniów,
 • zbudowanie otwartości na potrzeby innych,
 • aktywne włączanie się w życie społeczności lokalnej,
 • wspieranie słabszych, potrzebujących,

 

 1. Zasięg działań wolontariackich

Działania wolontariackie dotyczą całej populacji uczniów SP w Wągrodnie , ale głównie uczniów klas starszych : VI,  VII, VII i oddziału gimnazjalnego. Realizowane będą  sukcesywnie ? od września 2018 r. do czerwca  2019 r. ? w miarę potrzeb, terminarza działań TPD, Samorządu Uczniowskiego, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  oraz akcji służących wsparciu określonych osób ( Adam Kustra ,  dzieci z Zespołem Downa z Legnickiego Stowarzyszenia ?Otwórz Serce?, czy osoby niepełnosprawne z Warsztatu Terapii Zajęciowej Jutrzenka )  czy kampanii proponowanych przez kuratorium, MEN lub władze lokalne.

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów? obejmie więc całą społeczność uczniowską i będzie zintegrowany ze szkolnym programem wychowawczo ? profilaktycznym.

Punktem kulminacyjnym  będzie podsumowanie projektu na apelu w czerwcu 2019 r. podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego. Najaktywniejsza klasa otrzyma tytuł ,,Klasa z sercem?, a najaktywniejsi uczniowie tytuł HENRYK 2019 i  ,,Prometeusz 2019?.

 1. Cele realizacji projektu – główne

Ogólnoszkolny program działań wolontariackich  ma na celu: wdrożenie uczniów do aktywnej postawy na rzecz niesienia wsparcia i pomocy potrzebującym na terenie gminy Ruja, miasta Legnicy.

 1. założenia organizacyjne projektu

Zakłada się, iż projekt będzie realizowany przez społeczność  uczniów Szkoły Podstawowej w Wągrodnie   na terenie Gminy Ruja i miasta Legnicy w różnych placówkach  użyteczności publicznej, takich, jak na przykład:

 • punkt przedszkolny w Rui,
 • budynki A, B, C SP W Wągrodnie,
 • Dom Pomocy Społecznej w Prząśniku
 • schronisko dla zwierząt w Legnicy,
 • starsze osoby mieszkające samotnie na terenie gminy,
 • porządkowanie miejsc pamięci narodowej/ nekropolii wojskowych i obelisków,
 • Legnickie Stowarzyszenie osób, rodzin i przyjaciół dzieci z Zespołem Downa OTWÓRZ SERCE.
 • Warsztat Terapii Zajęciowej JUTRZENKA w Legnicy.
 1. Beneficjenci

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów SP w Wągrodnie, ,jednak jego rzeczywistymi beneficjentami będą przede wszystkim potrzebujący, a więc ludzie starsi, niepełnosprawni, uczniowie potrzebujący pomocy i wsparcia w budynkach A, B i C , dzieci w przedszkolu, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych ? na podstawie rozpoznania przeprowadzonego przez młodzież i nauczycieli szkoły oraz informacji uzyskanych od pracowników instytucji współpracujących ze szkołą.

 1. Realizacja przykładowych zadań w ramach wolontariatu
Lp. Zadanie termin odpowiedzialny
1. Wsparcie uczniów potrzebujących w ramach akcji ,,wyprawka szkolna? IX 2018 wychowawcy klas
2. Wystąpienie do GOPS-u o przyznanie darmowych obiadów dla najuboższych uczniów . IX 2018 wychowawcy klas
3. Wizyty uczniów Domu Pomocy Społecznej Prząśnik. wg terminarza działań koła wolontariatu opiekun koła

TPD ? A.Niekraszewicz

4. Zbieranie środków finansowych na rzecz wsparcia   potrzebujących uczniów wg potrzeb opiekunowie SU

wychowawcy

5. Zbieranie karmy dla zwierząt ze schroniska legnickiego i przekazanie jej do schroniska wg potrzeb

cyklicznie

B.Rytwińska
6. Spontaniczny dział w imprezach charytatywnych . wg możliwości J. Stenzel-

Chomiak

7. Organizacja  świątecznego kiermaszu w celu zebrania funduszy dla wsparcia rodzin potrzebujących. XII 2018 wychowawcy

n-le świetlicy

8. Udział pracowników i uczniów szkoły
w kolejnej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy .
I 2019 Chętni nauczyciele
i uczniowie
9. Udział w Aukcji Charytatywnej ?OTWÓRZ SERCE ? ? przygotowanie ?fantów? na aukcję XI 2017 J. Stenzel-

Chomiak

10. Pomoc w organizacji Legnickich Obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa . 21 III 2018 J. Stenzel-

Chomiak

11. Udział w Aukcji Charytatywnej na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej JUTRZENKA IV 2018 J.Stenzel-

Chomiak

12. Nawiązanie współpracy  pomiędzy SU a oddziałami przedszkolnymi i punktem przedszkolnym, opracowanie harmonogramu zajęć z zakresu bezpieczeństwa dla przedszkolaków. IX 2017 Opiekunowie SU na bud. A, B, C
13. Wizyty u osób starszych, samotnych z terenu gminy ? pomoc w zakupach itp. wg odrębnego harmonogramu E.Burda

 

 1. Ewaluacja

Ewaluacją działań wolontariackich  będą artykuły i reportaże zamieszczane na stronie szkoły i na facebooku oraz opinie beneficjentów, a także ankieta przeprowadzona wśród uczniów. Rezultaty działań zostaną opisane w sprawozdaniu z realizacji projektu i upublicznione na stronie szkoły oraz udostępnione zainteresowanym.