Program edukacji czytelniczej 2018/2019

 

 OGÓLNOSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY

WYCHOWANIE  DO WARTOŚCI

 

NARODOWY  I SZKOLNY PROGRAM PROMOWANIA CZYTELNICTWA

REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

W OPARCIU O ,,PRZEDWIOŚNIE? STEFANA ŻEROMSKIEGO

 

Opracowanie

Joanna Stenzel-Chomiak

 

 

 

Ruja,  IX 2018

 1. Cel realizacji projektu – główny

Ogólnoszkolny Projekt Edukacyjny Wychowanie Do Wartości. Narodowy  i Szkolny Program Rozwoju Czytelnictwa realizowany będzie w roku szkolnym 2018/2019
w Szkole Podstawowej w Wągrodnie  w oparciu o ,,Przedwiośnie? Stefana Żeromskiego oraz ,,Antologię Niepodległości? . Stanowi on moduł Ogólnoszkolnego Programu Wychowania Do Wartości realizowanego w ramach eksperymentu naukowego.  Projekt jest zgodny z polityką oświatową państwa , która zakłada?

 • upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie postaw i wychowanie do wartości,
 • przyznaje szczególnie ważną rolę językowi polskiemu (nowa podstawa programowa) oraz kultywowaniu polskich tradycji i obyczajów,
 • jako jeden z priorytetów polityki oświatowej państwa na bieżący rok szkolny wskazuje rocznicę odzyskania niepodległości ? wychowanie do wartości
  i kształtowanie postaw patriotycznych uczniów –
  w co wpisuje się także edukacja czytelnicza oparta na ,,Przedwiośniu? S. Żeromskiego oraz ,,Antologii Niepodległości?.

 

 1. założenia organizacyjne

Zakłada się, iż projekt będzie realizowany przez nauczycieli języka polskiego SP w Wągrodnie  na zajęciach dydaktycznych oraz  w formie konkursów, pracy indywidualnej uczniów pod opieką nauczycieli (w formie projektu), prezentacji dorobku S. Żeromskiego i efektów prac samokształceniowych, prac badawczych młodzieży podczas podsumowania projektu.

W realizację projektu  z kadry pedagogicznej zaangażowani będą przede wszystkim:

 • nauczyciele języka polskiego,
 • nauczyciele biblioteki,
 • nauczyciele świetlicy.

 

 

 

 1. cele edukacyjne

Podstawowym celem przy realizacji powyższego projektu jest popularyzacja twórczości Stefana Żeromskiego  ? jego wpływu na literaturę dwudziestolecia międzywojennego  oraz poznanie utworów należących do kanonu literatury patriotycznej zawartych w ,,Antologii Niepodległości?. Inne cele edukacyjne:

 • realizacja priorytetu polityki oświatowej państwa,
 • uczczenie obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości,
 • poznanie biografii S. Żeromskiego,
 • poznanie wybranych prac pisarza,
 • umiejętność wskazywania ponadczasowych wartości etycznych, moralnych zawartych w ,,Przedwiośniu?,
 • aktywny udział młodzieży w konkursach i uroczystościach oraz prezentacjach poświęconych znajomości ,,Antologii Niepodległości?,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie/ zespole,
 • aktywizowanie uczniów do samodzielnej pracy, promowania swoich umiejętności, talentów,
 • doskonalenie umiejętności literackich, plastycznych, informatycznych.
 1. cele wychowawcze

We współczesnej szkole wychowanie dzieci i młodzieży do wartości ma fundamentalne znaczenie w rozwoju i kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Ważnym jest, aby w zjednoczonej Europie młodzi Polacy mieli dobrze ugruntowaną wiedzę o historii, kulturze i osiągnięciach własnego narodu, aby mieli świadomość naszego miejsca w kulturowym dorobku Europy, potrafili czerpać z wielokulturowości, ale także dawać – być świadomym osiągnięć Polski i Polaków, dlatego walory wychowawcze projektów edukacyjnych są równie ważne, jak i walory edukacyjne. Wskazując cele wychowawcze projektu, jako najważniejsze należy wyeksponować:

 • wychowanie młodzieży do wartości,
 • wskazywanie właściwych wzorców postępowania (etycznych, moralnych),
 • propagowanie czytelnictwa,
 • propagowanie wartości patriotycznych zawartych w utworach Żeromskiego oraz
  w ,,Antologii Niepodległości?,
 • kultywowanie szacunku dla kultury i tradycji polskości, dorobku wybitnych pisarzy,
 • kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za powierzone im zadania, wytrwałości, systematyczności,
 • aktywizowanie młodzieży do prężnego uczestnictwa w życiu klasy, społeczności szkolnej i życiu kulturalnym społeczeństwa ? uczestnictwa w ważnych wydarzeniach społecznych.
 1. Zasięg projektu

Projekt  ma charakter ogólnoszkolny ? dotyczy całej populacji uczniów, ale szczególnie budynku C klas VII, VIII, III. Realizowany będzie przez  prawie cały rok szkolny ? do marca 2019r. Inauguracja nastąpiła w dniu 3 IX 2018 r. podczas   czytania ,,Przedwiośnia? przez zaproszonych gości, uczniom  ? w ramach corocznej akcji pod patronatem Prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Czas realizacji projektu przewidziany jest na 7 miesięcy roku szkolnego: od 3 września do marca 2019r., przy czym punktem kulminacyjnym będzie szkolny konkurs czytania ,,Antologii Niepodległości?. Opracowane zostaną materiały, które wcześniej ? w ramach konkursów i prac badawczych przygotują uczniowie. Efekty tych prac zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły i FP Facebook.

 1. Beneficjenci

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów SP w Wągrodnie ? obejmie więc całą społeczność uczniowską i będzie zintegrowany ze szkolnym programem wychowawczo ? profilaktycznym.

 1. Realizacja projektu w ujęciu zadaniowym
Lp. Zadanie Sposób realizacji/ adresat termin odpowiedzialny
1. Zapoznanie kadry pedagogicznej
i młodzieży
z założeniami projektu
i terminarzem zadań
-prezentacja projektu podczas posiedzenia zespołu przedmiotowego

-informacje na gazetce szkolnej/ korytarz
i komunikaty
do uczniów

14 IX 2018

 

 

IX 2017

J.St-Chomiak
2. Przygotowanie materiałów informacyjnych
o projekcie
i upowszechnianie ich
-materiały w formie elektronicznej dla kadry

-informacje na gazetce szkolnej/ korytarz
i komunikaty do uczniów

21 IX 2018

 

11 IX 2018

A.Włodarczyk

A.Niekraszewicz

J.Sokołowska

M.Hercog Staśko

3. Udział
w Narodowym Czytaniu  ,,Przedwiośnia?
na rynku legnickim.
-czytanie powieści S. Żeromskiego 3.IX 2018 A.Włodarczyk
4. Żeromski  znany
i nieznany?
– gazetka promująca twórczość artysty.
-gazetka informacyjna
na korytarzu szkolnym: A+B+C
X 2018 Jolanta Sokołowska
5. Cykliczne czytanie utworów z Antologii Niepodległości ? raz
w tygodniu
– poloniści na lekcjach języka polskiego,

– nauczyciel świetlicy ? grupom uczestniczącym w zajęciach świetlicowych

-dłuższe teksty (samodzielna lektura starszych uczniów)

IX ?
III 2018
Jolanta Sokołowska

A.Włodarczyk

A.Niekraszewicz

Z.Laszkiewicz

n-le świetlicy

6. Konkurs plastyczny ? ,,Moja Ojczyzna, moja Ruja?? -prace plastyczne wykonane przez uczniów X 2018 M.Gołuchowska

M.Skultecka

7. ,,Szklane domy? Żeromskiego a współczesna wizja Polski niepodległej od 100 lat? -konkurs prac literackich uczniów  klasy  III do końca
XI 2018
A.Włodarczyk
8. Test wiedzy dla uczniów  ? czy znam ,,Antologię Niepodległości? – chętni uczniowie II 2019 A.Włodarczyk
9. Ogólnoszkolny Konkurs Czytania ,,Przedwiośnia?
i tekstów z ,,Antologii Niepodległości?
S. Żeromskiego ? szkolna premiera ? podsumowanie projektu, wręczenie nagród.
– wszystkie klasy bud C (reprezentacje) III 2019 A.Włodarczyk
10. Wydanie numeru okolicznościowego gazetki szkolnej podsumowującej projekt ? ,,100 lat Niepodległej? – podsumowanie projektu -gazetka szkolna stanowiąca podsumowanie realizacji projektu ? KURIER PATRIOTYCZNY> IV 2019 A.Włodarczyk

E.Kulczycka

 

UWAGA

Kontynuacją edukacji czytelniczej dla zainteresowanych uczniów ? w ramach realizacji Ogólnoszkolnego Wychowania Do Wartości są także 3 dodatkowe zadania:

Cały rok To warto przeczytać ? książki polskich/ legnickich/gminnych  pisarzy ? biblioteka poleca.

CZYTAM, BO LUBIĘ

Jolanta Sokołowska

M.Hercog Staśko

cały rok ?
na podstawie harmonogramu spotkań
Akcja Uczniowie klas starszych czytają maluchom ? wizyty uczennic/ uczniów klas w oddziale przedszkolnym i Punkcie Przedszkolnym
i czytanie książek dla dzieci przez uczniów , rozmowy o bohaterach tych książek, zabawa z dziećmi
z elementami prewencji ? uczenie, jak unikać zachowań ryzykownych ze strony dzieci (kontakty z obcymi, zachowania na ulicy, przejściu dla pieszych?).
chętne uczennice  i uczniowie

 

 1. Podsumowanie projektu

Uroczyste zakończenie realizacji projektu nastąpi podczas ogólnoszkolnego konkursu czytania ,,Przedwiośnia? i ,,Antologii Niepodległości? w  marcu 2019 r. ( można połączyć z Dniem Żołnierzy Wyklętych ? wówczas podsumowane zostaną wszelkie działania uczniów, wręczone zostaną nagrody za udział w konkursach poświęconych, natomiast do końca kwietnia  przewidziane jest opracowanie i zredagowanie materiałów wypracowanych przez uczniów w trakcie realizacji projektu oraz przedstawienie ich na Majówce Gminnej w maju 2019 roku.

 1. Ewaluacja

Ewaluacją projektu będą materiały wypracowane przez młodzież podczas zajęć edukacyjnych oraz w ramach realizacji indywidualnych zadań, a także poziom wiedzy uczniów sprawdzony podczas konkursów poświęconych Żeromskiemu i znajomości ,,Antologii Niepodległości?. Zakładam także przeprowadzenie krótkiego sondażu
w klasach bud C,  na temat tego, czy realizacja projektu przyczyniła się do pogłębienia wiedzy uczniów z zakresu edukacji patriotycznej i czytelniczej.