Program edukacji czytelniczej 2017/2018

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

OGÓLNOSZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNY

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

NARODOWY I SZKOLNY PROGRAM PROMOWANIA CZYTELNICTWA

REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Opracowanie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wągrodnie

Joanna Stenzel-Chomiak

Koordynacja

Alina Niekraszewicz

Ruja, 1 IX 2017

 1. Cel realizacji projektu – główny

Ogólnoszkolny projekt edukacyjny Wychowanie Do Wartości. Narodowy i Szkolny Program Rozwoju Czytelnictwa realizowany będzie w roku szkolnym 2017/2018
w Szkole Podstawowej w Wągrodnie: zarówno wśród klas podstawowych jak i w klasach gimnazjalnych.

Projekt jest zgodny z polityką oświatową państwa, która zakłada:

 • upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,

 • kształtowania postaw i wychowanie do wartości,

 • przyznaje szczególnie ważną rolę językowi polskiemu (nowa podstawa programowa) oraz kultywowaniu polskich tradycji i obyczajów.

 1. założenia organizacyjne

Zakłada się, iż projekt będzie realizowany przez nauczycieli języka polskiego na zajęciach dydaktycznych oraz w formie konkursów, pracy indywidualnej uczniów pod opieką nauczycieli (w formie projektu), prezentacji dorobku S. Wyspiańskiego
i efektów prac samokształceniowych, prac badawczych młodzieży podczas podsumowania projektu.

W realizację projektu z kadry pedagogicznej zaangażowani będą przede wszystkim:

 • nauczyciele języka polskiego,

 • nauczyciele biblioteki,

 • wychowawcy klas,

 • nauczyciel plastyki,

 • nauczyciel informatyki.

 1. cele edukacyjne

Podstawowym celem przy realizacji powyższego projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Inne cele edukacyjne:

 • poznanie biografii Wyspiańskiego,

 • poznanie wybranych prac i obrazów pisarza,

 • poznanie fragmentów ,,Wesela? i wybranych wierszy,

 • aktywny udział dzieci i młodzieży w konkursach recytatorskich i uroczystościach szkolnych oraz prezentacjach czytelniczych w ramach projektu ?Czytam, bo lubię?,

 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie/ zespole,

 • aktywizowanie uczniów do samodzielnej pracy, promowania swoich umiejętności, talentów,

 • doskonalenie umiejętności literackich, plastycznych, informatycznych.

 1. cele wychowawcze

We współczesnej szkole wychowanie dzieci i młodzieży do wartości ma fundamentalne znaczenie w rozwoju i kształtowaniu osobowości młodego człowieka. Ważnym jest, aby w zjednoczonej Europie młodzi Polacy mieli dobrze ugruntowaną wiedzę o historii, kulturze i osiągnięciach własnego narodu, aby mieli świadomość naszego miejsca w kulturowym dorobku Europy, potrafili czerpać z wielokulturowości, ale także dawać – być świadomym osiągnięć Polski i Polaków, dlatego walory wychowawcze projektów edukacyjnych są równie ważne jak walory edukacyjne. Wskazując cele wychowawcze projektu, jako najważniejsze należy wyeksponować:

 • wychowanie dzieci i młodzieży do wartości,

 • wskazywanie właściwych wzorców postępowania (etycznych, moralnych)

 • propagowanie czytelnictwa,

 • propagowanie wartości patriotycznych zawartych w utworach Wyspiańskiego,

 • rozwijanie umiejętności obcowania ze sztuką ? prace plastyczne pisarza,

 • kultywowanie szacunku dla kultury i tradycji polskości,

 • kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za powierzone im zadania, wytrwałości, systematyczności,

 • aktywizowanie młodzieży do prężnego uczestnictwa w życiu klasy, społeczności szkolnej i życiu kulturalnym społeczeństwa ? uczestnictwa w ważnych wydarzeniach społecznych.

 1. Zasięg projektu

Projekt ma charakter ogólnoszkolny ? dotyczy całej populacji uczniów Szkoły Podstawowej w Wągrodnie (budynki w Wągrodnie, Rui, Polance, przedszkole w Rui). Realizowany będzie przez cały rok szkolny ? do marca. Inauguracja nastąpi w dniu 4 IX 2017 r. podczas gminnego czytania ,,Wesela? przez gości, uczniów i pracowników szkoły ? w ramach corocznej akcji ?Narodowego czytania?. Czas realizacji projektu przewidziany jest na 7 miesięcy roku szkolnego: od 4 września do marca 2017r. do marca 2018 r. Opracowane zostaną materiały, które wcześniej ? w ramach konkursów i prac badawczych przygotują uczniowie szkoły. Efekty tych prac zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 1. Beneficjenci

Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Wągrodnie ora społeczności lokalnej.

 1. Realizacja projektu w ujęciu zadaniowym

Lp.

Zadanie

Sposób realizacji/ adresat

Termin

odpowiedzialny

Zapoznanie kadry pedagogicznej i młodzieży
z założeniami projektu
i terminarzem zadań

– prezentacja projektu podczas RP

– informacje na gazetce szkolnej/ korytarz
i komunikaty
do uczniów

13 IX 2017

30 IX 2017

Joanna Stenzel-Chomiak

A.Niekraszewicz/

A.Włodarczyk

Przygotowanie materiałów informacyjnych o projekcie
i upowszechnianie ich

-materiały w formie elektronicznej dla kadry i komunikaty do uczniów

30 IX 2017

A. Włodarczyk

J. Filończyk

Udział w Ogólnopolskim czytaniu ,,Wesela?

– publiczne czytanie dramatu Wyspiańskiego

4 IX 2017

Adam Włodarczyk

Ogólnoszkolne dyktando w oparciu o ,,Plotkę o ,,Weselu? T. Boya – Żeleńskiego

– szkolne dyktando dla uczniów gimnazjum

IX 2017

Adam Włodarczyk

Wyspiański znany i nieznany? – gazetka promująca twórczość artysty.

– gazetka informacyjna
na korytarzu szkolnym

X 2017

A- M.Hercog Staśko

B- M.Hercog Staśko

C ? A.Niekraszewicz

Konkurs plastyczny ? śladami Wyspiańskiego

– prace plastyczne

X 2017

Mariola Gołuchowska

Projekt czytelniczy ?Czytam, bo lubię?

klasa VI-VII oraz klasy gimnazjalne ? prezentacja wybranej lektury ? pisemnie i ustnie przed klasą, gazetka szkolna

XI 2017

A.Włodarczyk/

A.Niekraszewicz

A- M.Hercog Staśko

B- J.Sokołowska

Konkurs literacki – Mój ulubiony bohater książkowy! – konkurs prac literackich uczniów ? klasy IV – V

XI 2017

A- M. Hercog Staśko

B- J.Sokołowska

Wiersze polskich poetów ? galeria prac plastycznych

– ekspozycja rysunków, komiksów inspirowanych twórczością polskich poetów (klasy I-III)

XI 2017

Nauczyciele I ? III koordynator A-J.Stankiewicz

B A.Pietruszkiewicz

Projekt czytelniczy ?Uczniowie przedszkolakom?

– klasa VII i klasy gimnazjalne

III 2018

A.Włodarczyk/

A.Niekraszewicz

To warto przeczytać ? książki polskich pisarzy ? biblioteka poleca.

– gazetka szkolna, wystawa

III 2018

A i B ? M.Skultecka

C ? A.Włodarczyk

Podsumowanie projektu

Sprawozdanie

IV 2018

A.Niekraszewicz

UWAGA

Kontynuacją edukacji czytelniczej dla zainteresowanych uczniów jest udział w konkursach recytatorskich (m.in. organizowanych przez MCK Legnica ? konkurs poezji patriotycznej, Pegazik) oraz przygotowanie kącika czytelniczego w Szkole Podstawowej w Wągrodnie (w Rui reaktywowanie bookcrossingu).

 1. Podsumowanie projektu

Uroczyste zakończenie realizacji projektu nastąpi podczas majówki gminnej ? wówczas podsumowane zostaną wszelkie działania uczniów, wręczone zostaną nagrody za udział w konkursach czytelniczych, plastycznych i.in.

 1. Ewaluacja

Ewaluacją projektu będą materiały wypracowane przez uczniów podczas zajęć edukacyjnych oraz w ramach realizacji indywidualnych zadań. Zakładam również możliwość poszerzenia/modyfikacji projektu o propozycje uczniów.