100 lat Polski niepodległej 2017/2018

 

Projekt edukacyjno – wychowawczy stanowiący moduł

Szkolnego Programu Wychowania do Wartości

100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ.

W HOŁDZIE NASZEJ OJCZYŹNIE

I JEJ BOHATEROM

                                                                                                                 Wszystko, co polskie, jest moje:

niczego się wyrzec nie mogę.

Wolno mi być dumnym z tego,

co w Polsce jest wielkie,

ale muszę przyjąć i upokorzenie,

które spada na naród za to,

co jest w nim marne.

Roman Dmowski

Opracowanie:

Joanna Stenzel-Chomiak

Ruja, IX 2017

ROK SZKOLNY 2017/2018

HASŁO GŁÓWNE PROGRAMU I PROJEKTU

100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ.

W HOŁDZIE NASZEJ OJCZYŹNIE I JEJ BOHATEROM

 

 

Edukacja polonistyczna

Udział
w konkursach literackich, recytatorskich, artystycznych
.

Prace literackie, gazetki

Wystrój patriotyczny szkoły

Edukacja

czytelnicza

Udział w Narodowym Czytaniu ,,Wesela?
S. Wyspiańskiego

Projekt edukacji czytelniczej

poświęcony

Wyspiańskiemu,

Edukacja czytelnicza Szkole Podstawowej w Wągrodnie i w przedszkolu

Edukacja

patriotyczna

Uroczystości poświęcone żołnierzom AK, Sybirakom, Papieżowi Janowi Pawłowi II konkurs poezji patriotycznej, konkurs pożarniczy.

Prace literackie i plakaty o tematyce patriotycznej.

Stworzenie drzewa genealogicznego rodziny.

Wolontariat

Udział w akcjach charytatywnych TPD,

Akcja ?Góra grosza?

Akcja ?Zbieranie nakrętek?

Aktywna działalność Samorządu Uczniowskiego na rzecz społeczności szkolnej.

 

 

1.Nazwa i autor projektu

Nazwa: Szkolny program wychowania do wartości dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej w Wagrodnie.

PROJEKT EDUKACYJNY 100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ. W HOŁDZIE NASZEJ OJCZYŹNIE I JEJ BOHATEROM

Autor: Joanna Stenzel-Chomiak

2. Adresat projektu

Typ szkoły: Szkoła Podstawowa w Wągrodnie

Klasa: I-VII szkoły podstawowej, II, III gimnazjum

Przedmiot: Język polski, historia, godzina wychowawcza, świetlica szkolna

Wymiar: zajęcia realizowane w formie prac indywidualnych uczniów, prac grupowych
obejmują działania od IX 2017 r. do IV 2018 r.

Adresatem projektu są uczniowie Szkoły Podstawowej w Wągrodnie, którzy w trakcie zaplanowanych działań mają wykształcić światopogląd oparty na fundamentalnych wartościach etycznych, moralnych, a także kultywowaniu szacunku dla przeszłości i historii narodowej, poczucia dumy z przynależności do naszego Narodu.

Ważnym aspektem edukacji w ramach powyższego projektu będzie wdrażanie uczniów do systematycznego zainteresowania sytuacją społeczną
i problemami regionu, populacji zamieszkującej okolicę, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, zaangażowania się w różne akcje, zadania
i projekty o charakterze prospołecznym, wolontariackim, patriotycznym, kultywowanie tradycji przy jednoczesnym nacisku na rozwijanie zainteresowań kulturalnych, wdrażaniu młodzieży do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych społeczności lokalnej, integrowania się z regionem, miastem ? małą Ojczyzną, z której pochodzą uczniowie.

Priorytetowo traktowana będzie także edukacja kulturalna i czytelnicza mająca na celu wyrobienie u uczniów nawyku interesowania się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi, społecznymi i politycznymi.

Kształtowanie właściwych ? pożądanych społecznie postaw u młodego pokolenia Polaków, którzy w przyszłości decydować będą o losach naszego kraju ? to zadanie, które spoczywa na barkach kadry pedagogicznej, a zatem właściwym jest, by proces ten miał charakter przemyślany i systemowy, służył wykształceniu
u młodych ludzi umiejętności rzetelnej oceny świata i zjawisk oraz postaw odpowiedzialności za siebie, powierzone zadania i otoczenie. Takie zadanie ma program wychowania do wartości oparty na dwóch hasłach: Pro Patria et Civitate
1 oraz Bóg, Honor, Ojczyzna ? wartościach drogich każdemu Polakowi, patriocie, żołnierzowi

3. Nauczyciele odpowiedzialni za realizację projektu

– Ewa Gołąbek ? nauczyciel historii i WOS, KOORDYNATOR

– Adam Włodarczyk ? nauczyciel języka polskiego

– Alina Niekraszewicz ? nauczyciel języka polskiego

– Zofia Laszkiewicz- nauczyciel języka polskiego

– Małgorzata Hercog-Staśko ? nauczyciel języka polskiego , historii

– Mariola Gołuchowska ? nauczyciel plastyki

– wychowawcy klas

 1. Czas realizacji: IX. 2017 ? IV 2018. Ponadto prezentacja wypracowanych materiałów: galeria prac uczniów na korytarzu szkolnym.

 2. Warunki realizacji projektu

Realizacja projektu prowadzona jest w cyklu rocznym w formie projektu ogólnoszkolnego dla wszystkich uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz II i III klasy gimnazjalnej. Projekt realizowany będzie przez nauczycieli języka polskiego, historii, plastyki a dodatkowo wzbogacany poprzez:

 • organizację uroczystości patriotycznych na terenie szkoły,

 • udział w konkursach o tematyce patriotycznej na terenie szkoły i regionu,

 • udział w corocznym narodowym czytaniu

 • udział uczniów w wolontariacie,

 • organizację debat uczniowskich ? we współpracy z SU i szkolnym rzecznikiem praw ucznia.

Treści szczegółowe projektu dopasowane do:

 • polityki oświatowej państwa,

 • priorytetów zakresie wychowania podanych przez dyrektora szkoły,

 • narodowego programu rozwoju czytelnictwa (coroczny projekt edukacji czytelniczej realizowany w ramach programu).

 1. Warunki lokalowe i organizacyjne niezbędne do realizacji projektu

Realizacja projektu patriotycznego w ramach programu wychowania do wartości dla klas mundurowych nie wymaga specjalnych warunków lokalowych ani też specjalistycznego sprzętu czy dodatkowych pomocy naukowych.

Do realizacji projektu wystarczą:

 • literatura wskazana przez nauczyciela,

 • artykuły pochodzące z prasy lokalnej,

 • artykuły zamieszczone w Internecie,

 • sprzęt multimedialny (rzutnik, laptop),

 • kserokopiarka,

 • tablica multimedialna,

 • aparat fotograficzny,

 • sprzęt nagłaśniający,

 • mikrofony,

Wszystkie w/w środki i pomoce są dostępne w szkole.

 1. Zakładane cele edukacyjne i wychowawcze

CELE OGÓLNE

Podstawowym celem prowadzącego zajęcia będzie wdrożenie uczniów do umiejętności obiektywnej i rzetelnej oceny otaczającego świata, zjawisk społecznych i kulturowych, a przede wszystkim ? ukształtowanie postawy patrioty, świadomego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, któremu na sercu leży dobro Ojczyzny i który gotów jest jej służyć swoją postawą i pracą.

Kolejnym ważnym zadaniem będzie rozwijanie osobowości młodego człowieka, uwrażliwianie go na potrzeby innych, przekonanie o konieczności kierowania własnym rozwojem, kształcenie empatii i umiejętności współpracy z innymi.

CELE SZCZEGÓŁOWE

W zakresie kształtowania postaw moralnych i etycznych

 • budowanie właściwych wzorców etyczno ? moralnych, właściwego systemu wartości obowiązującego we współczesnym społeczeństwie,

 • wychowanie do wartości, wśród których hasła Bóg, Honor, Ojczyzna będą uznawane za priorytetowe,

 • samodzielna praca młodzieży nad kształtowaniem własnego charakteru, postawy asertywności, odpowiedzialności za swoje czyny,

 • kształcenie poczucia szacunku dla kultury, tradycji służb mundurowych oraz wartości patriotycznych,

 • wykształcenie u młodzieży poczucia dumy z przynależności do Narodu, utożsamiania się
  z Ojczyzną i wartościami narodowymi oraz historią własnego kraju,

 • gotowość uczestnictwa w ważnych wydarzeniach lokalnych, obchodach uroczystości patriotycznych, rocznic i świąt narodowych,

 • wykształcenie poczucia szacunku dla symboli narodowych,

 • okazywanie szacunku i czci bohaterom narodowym, żyjącym świadkom historii,

 • dążenie do dawania świadectwa prawdzie historycznej.

W zakresie kształtowania umiejętności społecznych i funkcjonowania w grupie

 • uświadamianie sobie przez uczniów swoich słabych i mocnych stron,

 • kształcenie umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej,

 • umiejętność zbiorowego realizowania określonych zadań, projektów,

 • podejmowanie odpowiedzialności za powierzone zadania,

 • gotowość wspierania innych przy wykonywaniu zadań, dzielenie się swoją wiedzą
  i umiejętnościami,

 • rozwijanie kreatywności,

 • prezentacja własnych umiejętności i uzdolnień na forum społeczności szkolnej, lokalnej.

W zakresie aktywności na forum społeczności lokalnej

 • aktywne uczestnictwo uczniów w obchodach świąt narodowych i rocznic państwowych,

 • kształcenie umiejętności prospołecznych,

 • kształcenie zainteresowania sprawami regionu, społeczności lokalnej,
  w której funkcjonuje uczeń ? związek z małą Ojczyzną,

 • wdrożenie uczniów do aktywnej postawy na rzecz niesienia wsparcia
  i pomocy potrzebującym ? krzewienie idei wolontariatu,

 1. Treści nauczania realizowane w ramach projektu zgodne z podstawą programową nauczania języka polskiego

1. Samokształcenie i docieranie do informacji. Uczeń:

1) szuka literatury przydatnej do opracowania różnych zagadnień; selekcjonuje ją według wskazanych kryteriów (w zasobach bibliotecznych korzysta zarówno z tradycyjnego księgozbioru, jak i z zapisów multimedialnych i elektronicznych, w tym Internetu);

2. Wartości i wartościowanie. Uczeń:

1) dostrzega związek języka z wartościami, rozumie, że język podlega wartościowaniu,(np. język jasny, prosty, zrozumiały, obrazowy, piękny), jest narzędziem wartościowania, a także źródłem poznania wartości (utrwalonych w znaczeniach nazw wartości, takich jak: dobro, prawda, piękno; wiara, nadzieja, miłość; wolność, równość, braterstwo; Bóg, honor, ojczyzna; solidarność, niepodległość, tolerancja);

2) dostrzega obecne w utworach literackich oraz innych tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalne;

3) dostrzega w świecie konflikty wartości (np. równości i wolności, sprawiedliwości
i miłosierdzia) oraz rozumie
źródła tych konfliktów.

3. Tworzenie wypowiedzi. 1. Mówienie i pisanie. Uczeń:

1) tworzy dłuższy tekst pisany lub mówiony (rozprawka, charakterystyka, recenzja, referat, interpretacja utworu literackiego lub fragmentu) zgodnie z podstawowymi regułami jego organizacji, przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i logicznej;

2) przygotowuje wypowiedź (wybiera formę gatunkową i odpowiedni układ kompozycyjny, analizuje temat, wybiera formę kompozycyjną, sporządza plan wypowiedzi, dobiera właściwe słownictwo);

3) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad logiki
i retoryki (stawia tez
ę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod względem użyteczności w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykłady ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe wnioskowanie);

4) publicznie wygłasza przygotowaną przez siebie wypowiedź, dbając o dźwiękową wyrazistość przekazu (w tym także tempo mowy i donośność głosu);

5) stosuje uczciwe zabiegi perswazyjne, zdając sobie sprawę z ich wartości i funkcji; wystrzega się nieuczciwych zabiegów erystycznych;

6) opracowuje redakcyjnie własny tekst (dokonuje uzupełnień, przekształceń, skrótów, eliminuje przypadkową niejednoznaczność wypowiedzi, sporządza przypisy).

9. Opis założonych osiągnięć

Zakładam, iż po zrealizowaniu projektu w ramach programu wychowania do wartości, każdy uczeń będzie:

W ZAKRESIE WYCHOWANIA

 • z szacunkiem odnosić się do przeszłości, symboli narodowych i historii narodowej,

 • będzie miał ukształtowany światopogląd oparty na fundamentalnych wartościach moralnych i etycznych, wśród których naczelne hasło stanowić będą słowa: Bóg, honor, Ojczyzna,

 • będzie czuł się dumny z przynależności do Narodu, umiejąc wskazać dokonania wybitnych Polaków dla swojej Ojczyzny i dla Europy,

 • będzie świadomym i aktywnym członkiem społeczności lokalnej, któremu na sercu leży dobro kraju, regionu,

 • będzie odczuwał potrzebę stałego uczestnictwa w kulturze: sięgania po teksty literackie, udziału w spotkaniach ze znanymi ludźmi, uroczystościach odbywających się
  w Małej Ojczyźnie ? czując silna więź ze swoim regionem,

 • będzie potrafił prezentować swoje poglądy, zdolności i talenty na forum społeczności szkolnej i pozaszkolnej,

 • swoją postawą będzie godnie reprezentował szkołę, czując się dumnym
  z tego powodu i identyfikując się z nią,

 • będzie sprawnie i odpowiedzialnie współpracował w grupie w celu realizacji wyznaczonych mu zadań,

 • będzie wspierał ? w ramach wolontariatu osoby słabsze, wymagające opieki i pomocy oraz brał aktywny udział w akcjach społecznych.

W ZAKRESIE EDUKACJI POLONISTYCZNEJ

Uczeń:

 • zna prawdę historyczną o przeszłości Polski,

 • dostrzega wpływ wydarzeń historycznych na losy Ojczyzny,

 • krytycznie ocenia aktualne wydarzenia społeczne i polityczne,

 • wyraża własne zdanie dotyczące spraw kraju, regionu, miasta,

 • aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym,

 • potrafi znaleźć informacje na zadany temat, uporządkować je i przedstawić w formie: pisemnej, graficznej, w formie wystąpienia na forum społeczności szkolnej ? zgodnie
  z zasadami retoryki,

 • sprawnie wartościuje sytuacje, zdarzenia w takich kategoriach, jak: dobro, prawda, piękno; wiara, nadzieja, miłość; wolność, równość, braterstwo; Bóg, honor, ojczyzna; solidarność, niepodległość, tolerancja),

 • ma wykształcony system wartości opary na fundamentalnych zasadach moralnych
  i etycznych,

 • dostrzega przyczyny konfliktów i nieporozumień społecznych, konflikty wartości
  i rozumie źródła tych konfliktów (równość, sprawiedliwość, wolność, idea wolontariatu),

 • redaguje prace literackie na zadany temat, odnoszące się do wartości moralnych
  i etycznych w kontekście omawianych tekstów literackich,

 • aktywnie uczestniczy w edukacji czytelniczej realizowanej w szkole i wykazuję się wiedzą na temat dzieł poznawanych w ramach projektu edukacyjnego z tego zakresu,

 • aktywnie uczestniczy w obchodach rocznic i wydarzeń patriotycznych przygotowywanych w szkole,

 • bierze udział w konkursach: literackich, recytatorskich, czytelniczych, artystycznych realizowanych w ramach Programu wychowania do wartości.

Ramowy plan działań w ramach realizacji projektu

Miesiąc

Realizowane zadanie

Odpowiedzialny

Wrzesień

1.Poinformowanie kadry o realizacji projektu i zapoznanie z projektem ? 13 IX 2017.

2.Kampania informacyjna skierowana do uczniów – podanie terminów realizacji projektu ? do 30 IX 2017.

3.Gazetka okolicznościowa w ramach kolejnej edycji Narodowego Czytania ? 4.09.2017

4. Organizacja szkolnego czytania ?Wesela? w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania

5. Aktywna działalność Samorządu Uczniowskiego (wybory)

6. Ślubowanie klas I

J.Stenzel-Chomiak

E.Gołąbek

A.Włodarczyk

A.Włodarczyk, goście

Opiekunowie

M.Hajtko

Październik

 1. Wyspiański znany i nieznany? – gazetka promująca twórczość artysty.

 2. Konkurs plastyczny ? śladami Wyspiańskiego

 3. Godło i hymn państwowy ? moje symbole narodowe ? klasa IV

A.Niekraszewicz

M.Gołuchowska

wychowawcy

Listopad

1. Prace literackie:

GIMNAZJUM, KLASA VII ? Wybitny Polak, którego podziwiam

2. Gazetka szkolna ?Sylwetki wybitnych Polaków ? klasy V-VI

3.Konkurs recytatorski poezji patriotycznej

4. Dzień Sybiraka, prezentacja multimedialna: Polska współczesna. Jesteśmy dumni z naszej Ojczyzny (też Małej Ojczyzny) ? uroczysty apel, gazetka okolicznościowa.

5. Projekt czytelniczy ?Czytam, bo lubię?

6. Wiersze polskich poetów ? galeria prac plastycznych

A.Niekraszewicz

Z.Laszkiewicz

M.Hercog Staśko

A.Włodarczyk

E.Gołąbek

J.Zalewska

A.Włodarczyk

Nauczyciele I-III

Grudzień

1.Udział w akcji charytatywnej TPD

2.Akcja ?Góra grosza?

3.Cykliczna akcja zbierania nakrętek

4. Konkurs na stroik i szkopkę bożonarodzeniową

5. Jasełka dla mieszkańców gminy

6. Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek ? I 2018

Pedagog szkolny

Opiekun samorządu

M.Gołuchowska

Z.Laszkieiwcz

J.Sokołowska

A.Pietruszkiewicz

M.Skultecka

Marzec

1.Szkolny konkurs ?Drzewo genealogiczne mojej rodziny? ? klasy IV-VII i organizacja wystawy

2.Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej ?Młodzież zapobiega pożarom?

2. Udział w akcji charytatywnej TPD ?Zajączek?

M.Hercog Staśko

E.Kulczycka

B.Kwaśnicka

Pedagog szkolny

Maj

1. Udział w Regionalnym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym ?MOJA MAŁA OJCZYZNA? ? TPD

2.Udział Uczniów w Dniu Strażaka

3. Organizacja pikniku gminnego- MAJÓWKA GMINNA

M.Gołuchowska/

B.Kwaśnicka

wychowawcy

J.Stenzel-Chomiak

cały rok szkolny wg potrzeb

Udział w uroczystościach, apelach szkolnych, akcjach charytatywnych.

Przedstawiciele klas

Czerwiec

Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej,

sprawozdanie z działań

E.Kulczycka

 

 

W bieżącym roku realizowaliśmy w szkole projekt edukacyjny ,,100 lat Polski niepodległej.
W hołdzie naszej Ojczyźnie i jej bohaterom?.
Chciałabym poznać Twoje zdanie na temat tego, jak oceniasz projekt. Proszę o szczere odpowiedzi. Ankieta jest anonimowa. Proszę, abyś zakreślała/ zakreślał w każdym pytaniu tylko jedną, wybraną odpowiedź.

Dziękuję za współpracę

Jesteś uczniem klasy

 1. IV-VII

 1. Drugiej gimnazjum

 1. Trzeciej gimnazjum

Jesteś

 1. Dziewczyną

 1. Chłopakiem

1. Czy uważasz, że uczniowie powinni uczestniczyć w realizacji projektów patriotycznych, które rozwijają szacunek dla Ojczyzny, historii własnego kraju i bohaterów narodowych?

a) tak

b) nie

c) nie mam zdania

2. Czy czynnie uczestniczyłeś w realizacji projektu (tzn. pisałeś pracę na jeden z tematów podanych dla klasy lub wykonywałeś pracę plastyczną, uczestniczyłeś w konkursie, przygotowałeś oprawę plastyczną jakiejś uroczystości patriotycznej itp?).

a) tak

b) nie

3. Czy wykonywałeś też prace dodatkowe z własnej inicjatywy (prace badawcze, udział
w konkursach)?

a) tak

b)nie

4. Czy sądzisz, że taka forma popularyzacji wiedzy o przeszłości Polski i jej bohaterach jest ciekawsza od zwykłych lekcji?

a) tak

b) nie

c) nie mam zdania

5. Czy wg Ciebie należy kontynuować realizację projektów szkolnych patriotycznych w przyszłym roku?

a) tak

b) nie

c) nie mam zdania

6. Jeśli w pytaniu 6. zaznaczyłeś odpowiedź ,,nie?, wskaż, dlaczego ? wg Ciebie – nie warto realizować takich projektów.

 

1 Dla Ojczyzny i Społeczeństwa