Biblioteka

Biblioteka Szkoły Podstawowej w Wągrodnie mieści się w dwóch budynkach:

Wągrodno – budynek A (punkt biblioteczny),  oraz Ruja – budynek B.

Biblioteka jest ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów i nauczycieli. Bierze udział w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły. Są to funkcje kształcące, opiekuńcze i informacyjne związane z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami.

Biblioteka stwarza użytkownikom warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy, jej poszerzania i pogłębiania. Kształtuje kulturę czytelniczą i przygotowuje uczniów do samokształcenia.

Głównym zadaniem biblioteki Szkoły Podstawowej w Wągrodnie jest wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury.

Biblioteka posiada zbiory literatury pięknej, popularnonaukowej, dziecięcej, beletrystyki młodzieżowej oraz księgozbiory podręczne. Obecnie w zbiorach bibliotecznych znajduje się łącznie 5676 woluminów.

Obsługą biblioteki zajmuje się dwoje nauczycieli: p. M. Hercog-Staśko – budynek B oraz p. A. Włodarczyk – budynki A i B. Pracownicy biblioteki dbają o dobrą organizację pracy w zakresie obowiązków pedagogicznych i czynności biblioteczno-technicznych. Służą pomocą w przygotowaniach do lekcji, konkursów i organizowaniu imprez szkolnych. Sami również prowadzą liczne konkursy szkolne i pozaszkolne, współpracują z bibliotekami legnickimi oraz biblioteką gminną.

Od wielu lat uczniowie szkoły biorą czynny udział w konkursach organizowanych przez legnicką ?Bibliotekę z Jeżem? zdobywając liczne nagrody. Promują w ten sposób szkołę w powiecie. Bardzo dobrze układa się współpraca z biblioteką gminną w Rui. Uczniowie i nauczyciele włączają się we wszystkie rodzaje zajęć prowadzonych przez tę placówkę. Biblioteka szkolna bierze również udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Działaniami związanymi z tą akcją objęte są najmłodsze grupy dzieci w myśl zasady: „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci”.

Celem nadrzędnym w pracy biblioteki jest podnoszenie kompetencji czytelniczych uczniów. Pozwoli to pokonywać uczniom ograniczenia i trudności związane z mniej sprzyjającym środowiskiem społecznym. Pracownicy biblioteki mają w tej kwestii „zielone światło” od p. dyrektor Joanny Stenzel-Chomiak.

Reasumując należy stwierdzić, że upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży jest jednym z podstawowych kierunków realizacji programu oświatowego Szkoły Podstawowej w Wągrodnie.