Świetlica – zajęcia dodatkowe

W Szkole Podstawowej w Wągrodnie prowadzone są zajęcia świetlicowe oraz zajęcia pozalekcyjne, tj. zajęcia korekcyjno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze z matematyki i języka polskiego oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz koło matematyczne, historyczne, sportowe, biologiczne, szachowe.

Główne zadania świetlicy realizowane w ciągu całego roku szkolnego to:

  • właściwa organizacja czasu przed i po lekcjach,
  • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie,
  • rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie zdolności uczniów,
  • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
  • udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce,
  • organizacja właściwego wypoczynku i kulturalnej rozrywki,
  • współpraca i współdziałanie z domem, środowiskiem lokalnym.

Zajęcia świetlicowe prowadzone są zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele. Poprzez realizację tego planu wychowawcy kształtują u wychowanków umiejętność spostrzegania, rozwijają pamięć, wyobraźnię przestrzenną, pomysłowość, wdrażają zasady estetyki życia codziennego. Poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, rozwijają zdolności do twórczego wysiłku.

Nasi uczniowie mają czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych  w świetlicy. Organizowane są także zabawy, konkursy oraz wiele innych interesujących zajęć pozalekcyjnych. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych.

W ciągu całego roku nauczyciele pracujący w świetlicy pomagają uczniom w odrabianiu lekcji oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbają o kulturę zachowania  i słowa, eliminują wszelkie objawy agresji.

Świetlica współpracuje z pedagogiem szkolnym, biblioteką szkolną,  wychowawcami klas, oraz nauczycielami świetlicy z gimnazjum.

We współpracy z pedagogiem i wychowawcami klas rozwiązujemy wiele problemów wychowawczych oraz organizujemy pomoc w nauce dzieciom słabszym.

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie  i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Na zajęciach pozalekcyjnych (kołach zainteresowań) prowadzonych w naszej szkole dziecko poznaje ludzi o podobnych zainteresowaniach do niego, uczy się funkcjonować w grupie, poznaje siebie i swoje pasje, zainteresowania, odnajduje swoje hobby. Uczy się organizować sobie czas, dzieląc go między obowiązki i przyjemności, poznaje niezawodny sposób radzenia sobie ze stresem ? wykonuje czynności, które sprawiają radość, wyciszają umysł.

Zajęcia dodatkowe zachęcają do kreatywności, twórczego myślenia, eliminują stres związany z lekcyjnym ocenianiem. W zależności też od rodzaju zajęć mogą one pomóc w uzupełnieniu braków w nauce lub przygotowywać do udziału w konkursach i olimpiadach, dostarczając wiedzę inną niż ta książkowa. Zajęcia sportowe pomagają w rozwoju ruchowym dziecka.