Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna, jako pierwszy etap kształcenia w systemie szkolnym, obejmuje klasy I – III.

Szkoła Podstawowa w Wągrodnie, prowadzi nauczanie z zakresu edukacji wczesnoszkolnej w budynkach: Wągrodno 35, Polanka 13.

W roku szkolnym 2017 / 2018, w edukacji wczesnoszkolnej uczyło się 61 dzieci.

Dziećmi opiekuje się wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczą pozytywnego myślenia i twórczego działania, stosują różnorodne aktywne metody i formy pracy, zapewniają poczucie bezpieczeństwa.

Współdziałają ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci.

Dla uczniów organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

Uczniowie mający problemy w nauce uczęszczają na: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz zajęcia wyrównawcze.

Nauczyciele prowadzą też zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów:

  • zajęcia muzyczne,
  • zajęcia plastyczne.

Dzieci biorą udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych zajmując wysokie lokaty.

Rozszerzają też swoją wiedzę z zakresu środowiska społeczno – przyrodniczego uczestnicząc w ciekawych wycieczkach.

Chętnie biorą udział w apelach, uroczystościach szkolnych i lokalnych o różnej tematyce. Należy podkreślić, że wszyscy są bardzo aktywni.