Protokoły

Protokół NR 10/2013

ze spotkania zespołu zarządzającego

w ramach projektu pt: „Nasza szkoła-Moja Przyszłość”

w dniu 19.12.2013r

                                                                                                                     

 

W spotkaniach, które odbyły się dnia 19.12.2013 w Gminie Ruja, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięły udział 5 osób. Spotkaniom przewodniczyła Joanna Czapka-Kowalska, koordynator projektu.

Powitała wszystkich zebranych i przedstawiła tematykę spotkania.

 

Tematem spotkania było:

 

1.Omówienie stopnia realizacji projektu,

2.Omówienie zajęć z uczniami, analiza frekwencji uczniów na zajęciach;

podsumowanie II kwartału realizacji projektu.

3.  Omówienie wraz z księgową wstępnego rozliczenia kolejnego wniosku o płatność.

5. Podsumowanie pracy w miesiącu grudniu.

 

1.1, 1.2  Zespół zarządzający projektem w miesiącu październiku czuwał nad przebiegiem zajęć z uczniami, wg. zaplanowanego wcześniej harmonogramu zajęć, dostosowanego do planu lekcji uczniów. Na co dzień koordynator projektu współpracował z kadrą pedagogiczną , monitorował przebieg zajęć. Zweryfikowano listy obecności uczniów na zajęciach  w II kwartale. Zaplanowane działania w ramach projektu w II kwartale  w całości  zostały zrealizowane.

Realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu przebiega zgodnie z harmonogramem, regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi uczniów.

W każdej grupie prowadzony jest dziennik zajęć gdzie na bieżąco zapisywana jest tematyka

podejmowanych zagadnień i sprawdzana obecność .

Wszystkie zajęcia prowadzone są według programów autorskich, dostosowanych do

indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka, programy są ewaluowane i modyfikowane na

bieżąco.

 Projekt jest monitorowany na bieżąco przez co miesięczne kontrole dzienników i

zadowolenie uczniów. Co trzy miesiące przeprowadzane są testy sprawdzające i analiza

efektów działań wspierających.

Analiza dzienników wykazała , że zajęcia odbywają się planowo zgodnie z ustalonym

harmonogramem.

Analiza efektów działań pedagogicznych wykazała, że:

W II kwartale realizacji projektu zrealizowano:

– 116 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

-38 godzin zajęć terapii pedagogicznej

– 19 godzin warsztatów z pedagogiem

– 38  godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

– 19 godzin zajęć matematycznych dla uczniów uzdolnionych

– 19 godzin zajęć przyrodniczych dla uczniów uzdolnionych

– 38 godzin z zakresu pedagogiki specjalnej

Wraz z Kolejnym wnioskiem o płatność przygotowywanym do rozliczenia w styczniu,  nie przekazywano formularza PEFS ( zgodnie z zaleceniem opiekuna projektu) , nie wystąpiły zmiany w liczbie uczestników projektu zmiany dotyczące danych osobowych uczestników projektu.

Koordynator projektu podsumował prace w miesiącu grudniu, po raz kolejny przypomniano założenia projektu, rodzaje zajęć. Uzgodniono harmonogram zajęć z uczniami na kolejny miesiąc.

Na zakończenie Pani J. Czapka-Kowalska jeszcze raz poinformowała o

współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przekazała uczestnikom spotkania informację o kolejnym spotkaniu, w dniu 28.01.2014, celem omówienia szczegółowych zasad realizacji projektu oraz omówieniu pracy w ramach projektu.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Spotkania – Joanna Czapka-Kowalska

Protokołowała – Grażyna Rzepa

***

 

Protokół NR 1/2014

ze spotkania zespołu zarządzającego

w ramach projektu pt: „Nasza szkoła-Moja Przyszłość”

w dniu 28.01.2014r

       W spotkaniach, które odbyły się dnia 28.01.2014 w Gminie Ruja, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięły udział 5 osób. Spotkaniom przewodniczyła Joanna Czapka-Kowalska, koordynator projektu.

Powitała wszystkich zebranych i przedstawiła tematykę spotkania.

 

Tematem spotkania było:

1.Omówienie stopnia realizacji projektu,

2.Omówienie zajęć z uczniami, analiza frekwencji uczniów na zajęciach;

3. Podsumowanie pracy w miesiącu styczniu.

 

Zespół zarządzający projektem w miesiącu styczniu czuwał nad przebiegiem zajęć z uczniami, wg. zaplanowanego wcześniej harmonogramu zajęć, dostosowanego do planu lekcji uczniów. Na co dzień koordynator projektu współpracował z kadrą pedagogiczną , monitorował przebieg zajęć. Zweryfikowano listy obecności uczniów na zajęciach  w miesiącu styczniu. Zaplanowane działania w ramach projektu w miesiącu styczniu  w całości  zostały zrealizowane.

 Realizacja zajęć dodatkowych w ramach projektu przebiega zgodnie z harmonogramem, regularnie odbywają się bezpłatne zajęcia zgodnie z potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi uczniów.

Projekt jest monitorowany na bieżąco przez co miesięczne kontrole dzienników i

zadowolenie uczniów. Co trzy miesiące przeprowadzana jest obserwacja postępów uczniów, nauczyciele wypełniają arkusze obserwacji uczniów –raport trendu

Koordynator projektu podsumował prace w miesiącu styczniu, po raz kolejny przypomniano założenia projektu, rodzaje zajęć. Uzgodniono harmonogram zajęć z uczniami na kolejny miesiąc.

Na zakończenie Pani J. Czapka-Kowalska jeszcze raz poinformowała o

współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przekazała uczestnikom spotkania informację o kolejnym spotkaniu, w dniu 28.02.2014, celem omówienia szczegółowych zasad realizacji projektu oraz omówieniu pracy w ramach projektu.

Na tym protokół zakończono. 

Przewodnicząca Spotkania – Joanna Czapka-Kowalska

Protokołowała – Grażyna Rzepa

 

***

 

Protokół NR 7/2013

Protokół nr 8/2013

ze spotkania zespołu zarządzającego

w ramach projektu pt: „Nasza szkoła-Moja Przyszłość”

w dniu 25.10.2013 oraz 28.10.2013

 

 

       W spotkaniach, które odbyły się dnia 30.09.2013 oraz 28.10.2013 w Gminie Ruja, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięły udział 5 osób. Spotkaniom przewodniczyła Joanna Czapka-kowalska, koordynator projektu.

Powitała wszystkich zebranych i przedstawiła tematykę spotkania.

 

Tematem spotkania było:

 

1.Omówienie stopnia realizacji projektu,

2.Omówienie zajęć z uczniami, analiza frekwencji uczniów na zajęciach; podsumowanie I kwartału realizacji projektu.

3.  Pefs.

4. Wniosek o płatność.

5. Podsumowanie pracy w miesiącu październiku.

 

1.1, 1.2  Zespół zarządzający projektem w miesiącu październiku czuwał nad przebiegiem zajęć z uczniami, wg. zaplanowanego wcześniej harmonogramu zajęć, dostosowanego do planu lekcji uczniów. Na co dzień koordynator projektu współpracował z kadrą pedagogiczną , monitorował przebieg zajęć. Zweryfikowano listy obecności uczniów na zajęciach  w I kwartale. Uczniowie aktywnie i systematycznie uczestniczą w zajęciach, nieobecności zdarzają się u uczniów z powodów poważnej choroby, hospitalizacji. Rodzice nawet podczas nieobecności dzieci na zajęciach szkolnych w dniu kiedy odbywają się dodatkowe zajęcia unijne dowożą na nie uczniów na ich prośbę. Zaplanowane działania w ramach projektu w I kwartale  w całości  zostały zrealizowane

zrealizowane.

 W I kwartale promocja projektu odbywała się poprzez środki wewnątrzszkolnego przekazu: wyodrębniony link na stronie internetowej szkoły, tablice informacyjne, rozmowy bezpośrednie wychowawców z uczniami i ich rodzicami.

Dla każdego dziecka opracowano Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia) ,  Plan

Działań Wspierających, przeprowadzono diagnozę wiedzy i umiejętności w 1 miesiącu pracy z dzieckiem celem podjęcia efektywnej pracy z uczniem.

W każdej grupie prowadzony jest dziennik zajęć gdzie na bieżąco zapisywana jest tematyka

podejmowanych zagadnień i sprawdzana obecność .

Wszystkie zajęcia prowadzone są według programów autorskich, dostosowanych do

indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka, programy są ewaluowane i modyfikowane na

bieżąco.

 Projekt jest monitorowany na bieżąco przez co miesięczne kontrole dzienników i

zadowolenie uczniów. Co trzy miesiące przeprowadzane są testy sprawdzające i analiza

efektów działań wspierających.

Analiza dzienników wykazała , że zajęcia odbywają się planowo zgodnie z ustalonym

harmonogramem.

 

Analiza efektów działań pedagogicznych wykazała, że:

Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach w ramach projektu posiadają podstawowa wiedzę

o przyczynach i skutkach swojego problemu, znają przeciwwskazania i zalecenia. Znają

sposoby ich zapobiegania, wiedzą jak stosować je w życiu codziennym. Rozumieją, dlaczego

uczestniczą w zajęciach i jakie korzyści przyniosą im te działania w zdobywaniu w edukacji.

(pozyskiwaniu wiedzy)

 W ramach projektu placówka została doposażona w nowe sprzęty i pomoce

Dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć. Dodatkowo nauczyciel przyrody opracowuje własne pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane po zakończeniu projektu przez wszystkich uczniów.

Budynek szkoły, sale lekcyjne, zestawy pomocy dydaktycznych/, środki dydaktyczne zakupione ze środków unijnych oraz dokumentacja projektu zostały opatrzone odpowiednimi oznaczeniami i informacjami o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Informacje o przebiegu projektu i realizacji jego poszczególnych etapów będą  na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej szkoły oraz Gminy. Systematycznie prowadzona była dokumentacja fotograficzna z realizacji poszczególnych zadań.

 

1.3 Wraz z 1 wnioskiem o płatność przygotowano również niezbędną dokumentacje potrzebną do wprowadzenia danych uczniów do formularza PEFS.

 

1.4  W miesiącu październiku po wspólnej pracy i analizie koordynatora, spec.d.s finansowych, sp. ds. administracyjnych  i konsultacjach z główną księgową sporządzono wniosek o płatność.

 

Koordynator projektu podsumował prace w miesiącu październiku, po raz kolejny przypomniano założenia projektu, rodzaje zajęć. Uzgodniono harmonogram zajęć z uczniami na kolejny miesiąc.

 

Na zakończenie Pani J. Czapka-Kowalska jeszcze raz poinformowała o

współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przekazała uczestnikom spotkania informację o kolejnym spotkaniu, w dniu 29.11.2013, celem omówienia szczegółowych zasad realizacji projektu oraz omówieniu pracy w ramach projektu, omówieniu poprawności  wniosku o płatność.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Spotkania – Joanna Czapka-Kowalska

Protokołowała – Grażyna Rzepa