Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji projektu: Nasza szkoła-Moja Przyszłość

 

Dla każdego dziecka opracowano Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia, Plan Działań Wspierających, przeprowadzono diagnozę wiedzy i umiejętności w 1 miesiącu pracy z dzieckiem celem podjęcia efektywnej pracy z uczniem. W każdej grupie prowadzony jest dziennik zajęć gdzie na bieżąco zapisywana jest tematyka podejmowanych zagadnień i sprawdzana obecność. Wszystkie zajęcia prowadzone są według programów autorskich, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych dziecka, programy są ewaluowane i modyfikowane na bieżąco. Projekt jest monitorowany na bieżąco przez co miesięczne kontrole dzienników i zadowolenie uczniów. Co trzy miesiące przeprowadzane są testy sprawdzające i analiza efektów działań wspierających. Analiza dzienników wykazała, że zajęcia odbywają się planowo zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Analiza efektów działań pedagogicznych wykazała, że:

Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach w ramach projektu posiadają podstawowa wiedzę o przyczynach i skutkach swojego problemu, znają przeciwwskazania i zalecenia. Znają sposoby ich zapobiegania, wiedzą jak stosować je w życiu codziennym. Rozumieją, dlaczego uczestniczą w zajęciach i jakie korzyści przyniosą im te działania w zdobywaniu w edukacji. (pozyskiwaniu wiedzy).

W ramach projektu placówka została doposażona w nowe sprzęty i pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć. Dodatkowo nauczyciel przyrody opracowuje własne pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane po zakończeniu projektu przez wszystkich uczniów.

***

Dnia 1 sierpnia b.r. oficjalnie rozpoczęła się realizacja projektu pn. Nasza Szkoła-Moja Przyszłość w gminie Ruja”. Projekt będzie trwał do 30.06.2014r. Miejscem realizacji projektu jest Szkoła Podstawowa w Wagrodnie.  Planuje się przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów z problemami w czytaniu i pisaniu-korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, warsztaty z pedagogiem, oraz zajęcia  z zakresu terapii pedagogicznej,. Dodatkowo realizowane będą zajęcia dla uczniów uzdolnionych matematycznie, przyrodniczo, a także zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia tych zajęć.

Projekt ma wartość 75 535 zł i jest w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 

W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego do realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektu oferty złożyli nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wągrodnie.
Ideą projektu jest wsparcie indywidualnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych a także stworzenie możliwości i warunków do rozwoju umiejętności u dzieci zdolnych. W związku z tym liczymy na duże zainteresowanie projektem oraz jego aprobatę ze strony uczniów, którzy mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach oraz ich rodziców.

***

Dnia 1 sierpnia b.r. oficjalnie rozpoczęła się realizacja projektu pn. Nasza Szkoła-Moja Przyszłość w gminie Ruja”. Projekt będzie trwał do 30.06.2014r. Miejscem realizacji projektu jest Szkoła Podstawowa w Wagrodnie.
W ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego  na zakup sprzętu komputerowego  oraz IT do realizacji zamówienia wybrano Firmę: S-line Tomasz Dumicz,Ul.Pista21a/1,58-304 Wałbrzych

 

 

 

             Ideą projektu jest wsparcie indywidualnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych a także stworzenie możliwości i warunków do rozwoju umiejętności u dzieci zdolnych.  W realizacji zajęć wykorzystany będzie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, programy multimedialne,  mikroskopy, oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów. W związku z tym liczymy na duże zainteresowanie projektem oraz jego aprobatę ze strony uczniów, którzy mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach oraz ich rodziców.

***

30.sierpnia br. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Ruja Roberta Chruściela z dyrektorem Szkoły  Podstawowej  w Wągrodnie, wraz z zespołem koordynującym projekt pn. Nasza szkoła-Moja przyszłość”.

W czasie spotkania omówiono dotychczas zrealizowane zadania wynikające z projektu.
W dalszej części przedstawiono zakres prac jakie muszą być wykonane przy projekcie przez osoby koordynujące projektem.
Sfinalizowanie wszystkich przedsięwzięć projektu „Nasza szkoła-Moja przyszłość” przyczyni się do wsparcia indywidualnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także stworzenie możliwości i warunków do rozwoju umiejętności u dzieci zdolnych.
Było to pierwsze  spotkanie Wójta Gminy z Zespołem realizującym projekt  w bieżącym roku szkolnym.

***

We wrześniu rozpoczęły sie zajęcia(wg. sporządzonego harmonogramu) z uczniami mającymi trudności w nauce.

W zajęciach bierze udział 21u(18ch,3dz). Zajęcia prowadzone są w 3 grupach, realizowane wg. ustalonego harmonogramu. Zajęcia prowadzone są przez zatrudnionych  nauczycieli specjalistów.  Każdy nauczyciel opracował program zajęć, założył i prowadzi dziennik zajęć, opracował scenariusze zajęć, oraz  stworzył  własne pomoce dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć.

Dodatkowo podczas zajęć nauczyciele i uczniowie wykorzystują zakupione pozycje, tj: Dyslektyczne ucho-zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej, oraz : Pisanie nie jest trudne-ćwiczenia redakcyjne dla uczniów klas 4-6”.

            W miesiącu październiku dyrektor szkoły jako członek zespołu zarządzającego projektem dokonał oceny dokumentacji prowadzonej przez nauczyciela w ramach projektu: tj. dziennika zajęć, programu, dokumentacji ucznia. nauczyciele przeprowadzili wstępne testy diagnozujące poziom wiedzy uczniów. Koordynator prowadzi na bieżąco monitoring realizacji zajęć, oceniając prace nauczycieli, prowadzi rozmowy z nauczycielami i uczniami biorącymi udział w zajęciach, celem oceny skuteczności podejmowanych działań. Nauczyciele i uczniowie wykorzystują zakupione pomoce-materiały papiernicze.